[Cách Dùng] Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh chuẩn nhất A-Z

1275
[Cách Dùng] Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh chuẩn nhất A-Z

Would rather là một cấu trúc rất quen thuộc trong tiếng Anh, đây là cấu trúc thường xuyên được người bản ngữ sử dụng trong văn nói cũng như văn viết khi dùng tiếng Anh. Nhưng có rất nhiều cách và trường hợp khác nhau khi sử dụng cấu trúc này. Hôm nay Edutrip sẽ chia sẻ đến các bạn những cách sử dụng cấu trúc would rather sao cho chuẩn nhất nhé.1. Sử dụng cấu trúc WOULD RATHER với một chủ ngữ. (Thích…..cái gì đó…. hơn)

Cấu trúc Would Rather với một chủ ngữ trong tiếng Anh khi nói thường thể hiện việc người nói thích làm gì hơn là làm gì ( hoặc thích điều gì đó hơn là điều kia) ở hiện tại hoặc tương lai. Còn nếu sử dụng trong quá khứ thể hiện người nói hối tiếc một điều gì đó đã làm trong quá khứ.

[Cách Dùng] Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh chuẩn nhất A-Z

Thì Công thức Ví Dụ
 • Hiện tại
 • Tương lai
 • S + would rather ( not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)
 • She would rather die than lose her daughter. (Bà ấy thà chết còn hơn mất con gái.)
 • He would rather be out and about meeting people. (Anh ta thích đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người.)
 • Quá khứ
 • S + would rather ( not) + have + V (past participle)
 • would rather have said nothing to her. (Đáng lẽ ra tôi không nên nói gì với cô ấy.)
 • would rather have stayed home. ( Đáng lẽ ra tôi nên ở nhà.)

2. Sử dụng cấu trúc WOULD RATHER với hai chủ ngữ. (Mong muốn ai đó….. làm cái gì đó)

Trong cấu trúc Would Rather khi sử dụng cùng hai chủ ngữ, muốn thể hiện người nói mong muốn người nghe làm một điều gì. Hay khuyên ai đó nên làm một điều gì đó theo nghĩa đúng đắn. Khác với Had Better vì nó khuyên người ta làm hoặc không làm cũng không sao ý là nếu làm sẽ tốt hơn, con Had Better nếu không làm sẽ gặp một vấn đề gì đó.

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

Thì Công thức Ví Dụ
 • Hiện tại
 • Tương lai
S1 + would rather + S2 + V (past simple)
 • would rather you came straight home actually. (Mẹ muốn cho con đi về nhà liền.)
 • would rather you went with a group. (Mẹ muốn con đi theo nhóm hơn.)
 • Quá khứ
S1 + would rather + S2 + V (past perfect)
 • I would rather you had come yesterday (Tôi muốn bạn đến vào ngày hôm qua)

3. Các dạng viết tắt của Would Rather trong tiếng Anh

Thể Khẳng Định Thể Phủ Định
 • I would = I’d
 • You would  = You’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d
 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • It  would = It’d
 • I would rather not = I’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • It  would rather not =It’d rather not4. Bài tập Would Rather giải chi tiết.

Bài 1: Viết lại câu có cấu trúc Would rather

1. We’d prefer you not to smoke. → We’d rather…………………..

2. He would prefer you to pay him immediately. → He’d rather…………….

3. No, please don’t tell her. → I’d rather…………..

4. Would you mind not smoking here. → I’d rather…………….

5. I prefer staying at home to going out. → I’d rather…………

6. I don’t really want to have lunch yet. → I’d rather……………

7. I’d prefer you to deliver the sofa on Friday. → I would rather………….

8. She prefers Italian food to French food. → She’d…………………..

9. I’d rather not see him tomorrow. → I don’t……….

10. Please don’t go there. → I’d…………………..

11. He prefers golf to tennis. → He’d rather……………

12. I don’t feel like spreading another day at the beach. → I’d rather……..

Bài 2: Điền than, to, or và chỗ trống:

1. Does she prefer tea… coffee?

2. I think I’d prefer … travel to Vietnam.

3. Would you rather go to the party… go to the bar? (asking for a choice)

4. She’d rather play all day … go-to drink! (make a specific choice)

5. My family prefers Japanese food … American food.

Bài 3: Chia động từ đúng dạng của nó.

1. Peter’d rather … (stay) home to study tonight.

2. I think I’d prefer … (play) game today.

3. Would you rather she… (leave) you alone?

4. I’d rather all members… (study) for their exam.

5. Linda prefers … (relax) at the beach on the weekend.Đáp án.

Bài 1:

1. We’d rather you didn’t smoke.
2. He’d rather you paid him immediately.
3. I’d rather you didn’t tell her.
4. I’d rather you didn’t smoke here.
5. I’d rather stay at home than go out.
6. I’d rather not have lunch.
7. I would rather you delivered the sofa on Friday.
8. She’d rather eat Italian food than French food.
9. I don’t see him tomorrow.
10. I’d rather not go there.
11. He’d rather play golf than tennis.
12. I’d rather not like spreading another day at the beach

Bài 2: 

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài 3:

1. stay 2. to play 3. left 4. studied 5. relaxing/to relax

Trên đây là thông tin đầy đủ về cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh chuẩn nhất trong tiếng Anh từ A-Z. Ngoài cấu trúc này ra bạn nên tham khảo thêm một số cấu trúc khác như để có thể tăng kiến thức ngữ pháp nhé. Edutrip chúc bạn luyện tiếng Anh thật tốt và thành công.