[Chuẩn Nhất] Cách dùng cấu trúc HAD BETTER trong tiếng Anh

Đăng bởi Writer
Tháng Tư,
29/04/2022

Had better & would rather là hai cấu trúc quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong tiếng Anh cả văn nói và văn viết. Nhưng cách sử dụng nó không hề dễ và thường xuyên làm người sử dụng nhầm lẫn. Hôm nay Edutrip sẽ cùng bạn tìm hiểu về hai cấu trúc này nhé.1. Cấu trúc HAD BETTER

Had better (Tốt hơn nên, nên) làm gì đó – Cấu trúc này thường được dùng để đưa ra lời khuyên cho ai đó, hoặc bảo rằng người đó nên hoặc không nên làm điều gì hoặc hành động như thế nào trong một tình huống nhất định.

Công thức: S + Had better (not) + V

So với Would rather thì “Had better” có mức độ cao hơn. Khi dùng nó để đưa ra lời khuyên thì bao gồm cả một sự đe dọa, kiểu như nếu không thực hiện theo sẽ gặp phải một vấn đề gì đó không may xảy ra, cho nên “had better” được sử dụng trong một tình huống cụ thể chứ không phải sử dụng chung chung. (như các ví dụ dưới)

[Chuẩn Nhất] Cách dùng cấu trúc HAD BETTER trong tiếng Anh

1.1 Diễn tả một sự đe dọa nếu không làm sẽ gặp vấn đề.

 • It’s is cloudy now, you’d better bring an umbrella. ( Trời đang nhiều mây, bạn nên cầm một chiếc ô theo)
 • The roads are, you’d better slow down. (Đường trơn lắm, bạn nên đi chậm lại)
 • It’s late now, you’d better go to sleep. (Khá muộn rồi, con nên đi ngủ đi)

1.2 Diễn tả sự khẩn trương gấp rút

 • You’d better see the dentist. (Bạn nên đi gặp nha sĩ )
 • You’d better eat it. (Bạn nên ắt nó đi)
 • You’d better stay at home. (Con nên ở nhà)
 • You’d better do your homework. (Con nên làm bài tập về nhà)

Những câu nói trên đều có hàm ý nếu không thự hiện sẽ gặp một vấn đề gì đó…

2. Cấu trúc WOULD RATHER

2.1 Would rather (Thích…..cái gì đó…. hơn)

Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả người nói thích một cái gì đó hơn trong những cái còn này tại một tình huống cụ thể.

Lưu ý: Would rather (do) = Would prefer(To do)

Thì Công thức Ví Dụ
 • Hiện tại
 • Tương lai
 • S + would rather ( not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)
 • would rather take the train than bus. (Tôi thích đi xe lửa hơn xe bus.)
 • would rather have ice cream than chocolate cake. (Tôi thích ăn kem hơn là bánh sô cô la)
 • Quá khứ
 • S + would rather ( not) + have + V (past participle)
 • would rather have French mineral water. (Tôi thích loại nước khoáng của Pháp hơn.)
 • would rather have gone to class yesterday than today. (Tôi thích đến lớp vào ngày hôm qua hơn là hôm nay.)

2.2 Would rather (Mong muốn ai đó….. làm cái gì đó)

Cấu trúc Would rather trong trường hợp này thể hiện sự mong ước của người nói muốn người nghe thực hiện một việc hay một hành động gì đó.

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

Thì Công thức Ví Dụ
 • Hiện tại
 • Tương lai
S1 + would rather + S2 + V (past simple)
 • would rather you came straight home actually. (Mẹ muốn cho con đi về nhà liền.)
 • would rather you went with a group. (Mẹ muốn con đi theo nhóm hơn.)
 • Quá khứ
S1 + would rather + S2 + V (past perfect)
 • I would rather you had come yesterday (Tôi muốn bạn đến vào ngày hôm qua)

3. Bài tập Had better và Would rather

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. I would rather you ……………… home now.

a) go
b) went
c) Either could be used here

2. I would rather you ……………… invite John to our party.

a) don’t
b) didn’t

3. I wish I …………….. work on Saturdays.

a) hadn’t to
b) didn’t have to

4. You had better ………….. his permission if you don’t want to get into trouble.

a) ask
b) to ask
c) asked

5. After the way he behaved at the party, I wish I ……………….. him.

a) had never invited
b) didn’t invite
c) wouldn’t invite

6. I’d rather ……………… at the weekend.

a) not work
b) not to work

7. Check your bag. You had better ………………. your tickets again.

a) not to forget
b) not forget

8. We had better ……………. time.

a) not waste
b) not to waste

Bài 2: Điều từ “Had better” hoặc “Would rather” vào chỗ trống sao cho đúng ý nghĩa và ngữ pháp.

1. It’s getting dark. We_______________ go back now.

2. A: Can I borrow your car?
B: You_______________ not!

3. A: Can I borrow your camera?
B: I_______________ you didn’t.

4. You know, I_______________ you didn’t smoke in front of the kids.

5. You_______________ take insect repellant if you’re camping near a lake.

6. I_______________ go to Altea than bloody Benidorm any day.

7. We_______________ you didn’t hang out with Craig. He’s bad news.

8. They_______________ have everything ready for when our clients arrive or I’ll skin them alive.

9. I_______________ not drink on Friday or I won’t be in a fit state for the journey.

10. You_______________ take a bit of time to think this one over carefully.

11. You_______________ not breathe a word about this to David.

12. A: Mike, I_______________ you didn’t wear jeans in the office.
B: Craig, I’d rather you weren’t my bossĐáp án

bài 1:

1. I would rather you went home now.

2. I would rather you didn’t invite John to our party.

3. I wish I didn’t have to work on Saturdays

4. You had better ask his permission if you don’t want to get into trouble.

5. After the way he behaved at the party, I wish I had never invited him.

6. I’d rather not work at the weekend.

7. Check your bag. You had better not forget your tickets again.

8. We had better not waste time

Bài 2:

1. It’s getting dark. We’d better go back now.

2. A: Can I borrow your car?
B: You’d better not!

3. A: Can I borrow your camera?
B: I’d rather you didn’t.

4. You know, I’d rather you didn’t smoke in front of the kids.

5. You’d better take insect repellant if you’re camping near a lake.

6. I’d rather go to Altea than bloody Benidorm any day.

7. We’d rather you didn’t hang out with Craig. He’s bad news.

8. They’d better have everything ready for when our clients arrive or I’ll skin them alive.

9. I’d better not drink on Friday or I won’t be in a fit state for the journey.

10. You’d better take a bit of time to think this one over carefully.

11. You’d better not breathe a word about this to David.

12. A: Mike, I’d rather you didn’t wear jeans in the office.
B: Craig, I’d rather you weren’t my boss!

Trên đây là thông tin đầy đủ về cách sử dụng Had better và Would rather trong tiếng Anh chuẩn và đầy đủ nhất. Ngoài ra bạn nên tham khảo thêm một số cấu trúc đặc biệt khác như cách dùng Cấu trúc It’s time, it is time trong tiếng Anh mà Edutrip đã chia sẻ, Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt và đạt điểm cao.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản