Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school

1178
Từ Vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7 That's my school

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng của sách tiếng Anh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school. Các từ vựng có đầy đủ nghĩa phiên âm và loại từ để các giáo viên và học sinh có thể tham khảo một cách dễ dàng nhất.Xem Thêm:

  • [Hướng Dẫn] LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school
  • [Hướng Dẫn] LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school
  • [Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school

Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school

Từ Vựng Unit 7 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Từ Vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7 That's my school

STT English Từ Loại Phiên Âm Nghĩa
1 School (n)  /sku:l/ trường học
2 Library (n)  /laɪbrəri/ thư viện
3 Classroom (n)  /klɑ:sru:m/ lớp học
4 computer room (n)  /kəm pju:tə(r) ru:m/ phòng máy tính
5 Playground (n) /pleɪ graʊnd/ sân trường
6 Gym (n) /dʒɪm/ phòng học thể dục
7 music room (n) /mju:zɪk ru:m/ phòng học nhạc
8 art room (n) /ɑ:t ru:m/ phòng học mỹ thuật
9 school yard (n) /sku:l jɑ:d/ sân trường
10 Big (adj) /bɪg/ to
11 Small (adj) /smɔ:l/ nhỏ
12 Old (adj) /əʊld/
13 New (adj) /nju:/ mới
14 Large (adj) /lɑ:dʒ/ to, lớn
15 Beautiful (adj) /bju:tɪfl/ đẹp
16 Modern (adj) /mɒdn/ hiện đại
17 look at (v) /lʊk ət/ nhìn vào
18 But (adv) /bʌt/ nhưng
19 And (adv) /ænd/

Ngữ Pháp Unit 7 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Ngữ Pháp Cách dùng Ví Dụ
1. Giới thiệu một địa điểm nào đó trong trường (?) That is the + school facility.
  • That is the school library. (Đó là thư viện trường.)
2. Hỏi tính chất của một địa điểm nào đó trong trường (?) Is the + school facility + adj?

(+) Yes, it is.

(-) No, it is not.

  • Is the gym new? (Phòng học thể dục mới à?)Yes, it is. (Đúng thế.)

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

Ngữ âm Unit 7 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Luyện phát âm /g/, /l/ theo các âm và từ dưới đây.

/g/ Girl
/ɡɝːl/
Go
/ɡoʊ/
Goodbye
/ɡʊdˈbaɪ/
Get
/ɡet/
/l/ Library
/ˈlaɪ.brer.i/
Silent
/ˈsaɪ.lənt/
Look
/lʊk/
Like
/laɪk/

Trên đây là toàn bộ kiến thức về nội dung Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 7: That’s my school. Hy vọng ba mẹ và các em có thể sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.