Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?

1046
Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng của sách tiếng Anh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?. Các từ vựng có đầy đủ nghĩa phiên âm và loại từ để các giáo viên và học sinh có thể tham khảo một cách dễ dàng nhất.Xem Thêm:

Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?

Từ Vựng Unit 4 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you

STT English Từ Loại Phiên Âm Nghĩa
1 How deter. /haʊ/ như thế nào
2 Old n /ould/ Già, cũ
3 how old deter. /haʊ/ /əʊld/ Bao nhiêu tuổi
4 Year n /jə:/ Năm
5 Too adv /tu:/ Cũng
6 One n /wʌn/ số 1
7 Two n /tu:/ số 2
8 Three n /θri:/ số 3
9 Four n /fɔ:/ số 4
10 Five n /faiv/ số 5
11 Six n /siks/ số 6
12 Seven n /’sev(ə)n/ số 7
13 Eight n /eit/ số 8
14 Nine n /nain/ số 9
15 Ten n /ten/ số 10

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

Ngữ Pháp Unit 4 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Các sử dụng ngữ pháp và các mẫu câu cơ bản.

Ngữ Pháp Cách dùng Ví Dụ
1. Hỏi tên người nào đó
 • (?) Who is + this/that?
 • (+) It is + name.
 • Who is this? (Đây là ai?)
  It is Mai. (Đây là Mai.)
 • Who is that? (Đó là ai?)
  It is Minh. (Đó là Minh.)
2. Hỏi tuổi của bạn
 • (?) How old are you?
 • (+) I am … years old.
 • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
 • I am eight years old. (Tớ 8 tuổi.)
3. Hỏi tuổi ai đó
 • (?) How old is + he/ she?
 • (+) He/ She + is … years old.
How old is she?(Chị ấy bao nhiêu tuổi?)

She is nine years old. (Chị ấy 9 tuổi.)

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

Ngữ âm Unit 4 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Luyện phát âm theo các âm và từ dưới đây.

/f/ Fine
/fain/
Friend
/frend/
Four
/fɔː(r)/
Five
/faɪv/
/s/ Thanks
/θaŋks/
class
/klɑːs/
Six
/fɔː(r)/
Seven
/ˈsevn/

Trên đây là toàn bộ kiến thức về nội dung Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?. Hy vọng ba mẹ và các em có thể sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.