[Hướng Dẫn] LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
17/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 32 – 33.Xem thêm:

LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   That’s Peter. And that’s Tony.

Are they your friends?

Yes, they are.

a)  Đó là Peter. Và đó là Tony.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

b)   Are they your friends?

No, they aren’t.

b)   Họ là bạn của bạn phải không?

Không, họ không phải là bạn của tôi.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ và nói –  Point and say.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

Không, họ không phải là bạn của tôi.

3. Chúng ta cùng nói – Let’s talk. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

Không, họ không phải là bạn của tôi.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và điền số – Listen and number. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 1

Kết quả

a. 2 b. 3 c. 4 d. 1

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Quan: Who’s that?

Nam: It’s my new friend Tony.

1. Quân: Ai vậy?

Nam: Đó là Tony, bạn mới của tôi.

2. Linda: Are Mary and Mai your new friends?

Peter: Yes, they are.

2. Linda: Mary và Mai là bạn mới của anh?

Peter: Vâng, đúng vậy.

3. Peter: Hello, Tony. This is my new friend Hoa.

Tony: Hello, Hoa.

Hoa: Hi, Tony.

3. Peter: Xin chào, Tony. Đây là người bạn mới của tôi Hoa.

Tony: Xin chào, Hoa.

Hoa: Xin chào, Tony.

4. Nam: Hi, Quan. This is my new friend Peter.

Quan: Hello, Peter.

Peter: Hello, Quan.

4. Nam: Xin chào, Quân. Đây là bạn Peter mới của tôi.

Quan: Xin chào, Peter.

Peter:s Xin chào, Quân.

5. Đọc và hoàn thành câu – Read and complete.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 1

Kết quả

(1) name (2) nine (3) And (4) friends

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Hi! My (1) name is Mai.

I am (2) nine years old.

This is Linda. (3) And this is Tony.

They are my (4) friends. Linda is nine years old and Tony is ten years old.

Xin chào! Mình tên là Mai.

Mình 9 tuổi.

Đây là Linda. Và đây là Tony.

Họ là bạn của mình. Linda 9 tuổi và Tony 10 tuổi.6. Viết về em và các bạn của em – Write about you and your friends.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Your name: My name is PHUONG LINH.

2. Your age: I am nine years old.

3. Names of your friends: Khai, Cuong.

Khai and Cuong are my friends.

1. Tên của bạn: Tên tôi là PHƯƠNG LINH.

2. Tuổi của bạn: Tôi 9 tuổi.

3. Tên của bạn bè: Khải, Cường.

Khải và Cường là bạn của tôi.

 

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản