[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc REMEMBER, Công thức, Bài Tập

1293
[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc REMEMBER, Công thức, Bài Tập

Cấu trúc Remember là một cấu trúc rất quen thuộc trong tiếng Anh, Remember có thể dùng theo hai cách là “to V” hoặc “Ving” và cũng mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong câu. Hôm nay edutrip sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và phân biệt ý nghĩa của 2 cách dùng remember trong tiếng Anh nhé.1. Vị trí của REMEMBER ở đâu trong câu?

Khi người nói sử dụng cấu trúc remember trong câu tức là người nói muốn nhớ về một điều gì đó hoặc gợi nhắc về việc đã làm trong quá khứ.

[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc REMEMBER, Công thức, Bài Tập

Vị Trí Trong Câu:

 • Khi sử dụng trong câu, remember thường đứng sau chủ ngữ hoặc trong một số trường hợp đặc biệt sẽ có thêm trạng từ bổ ngữ của câu thì Remeber sẽ được xếp đứng sau trạng từ đó.
 • Sau remember thường sẽ là thêm “V-ing” hoặc “To V”

Ví Dụ:

I do not remember which film he has played in. (Tôi không nhớ anh ta đã đóng trong bộ phim nào.)

I remember that he wore a dull red shirt. (Tôi nhớ là anh ta mặc cái áo màu đỏ cạch.)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

2. Các cấu trúc Remember sử dụng trong tiếng Anh.

2.1 Remember + to + V

Giống với cấu trúc Need thì cấu trúc Remember khi mà bạn muốn nhấn mạnh việc nhớ phải làm một điều gì đó (giống với Not forget + To + V -Inf) thì ta sẽ sử dụng “To +V”.

S + Remember + to + V-inf: Nhớ phải làm gì, nhớ để làm gì….

Ví Dụ: 

 • I hope he remembers to bring my files when he comes. (Tôi hi vọng anh ấy nhớ mang tài liệu của tôi khi anh ấy đến.)
 • She remembers to go there. (Cô ấy nhớ mình phải đi tới đó)

2.2 Remember + Ving

Khác với “To V”, remember + ving được sử dụng để nhớ về một việc đã làm trong quá khứ, và người nói muốn nhắc nhớ lại việc đó.

S + Remember + Ving: Nhớ lại việc đã làm, nhớ lại đã làm gì….

Ví Dụ:

 • I remember locking the bicycle. (tôi nhớ là mình đã khoá xe đạp rồi)
 • I remember seeing her somewhere. (tôi nhớ là mình đã gặp cô ta ở đâu)2.3 Cách sử dụng cấu trúc remember trong một câu gián tiếp.

Khác với những cấu trúc khác, Remember có một đặc điểm riêng khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Remember + to + V-inf sẽ được chuyển thành Remind + to + V-inf

Cụ thể:

S+ said to/told + Sb:”Remember to V-inf…”
➔ S + Remind + Sb + To V-inf…

Ví dụ:

 • Peter said to her: “Remember to turn off the light when she goes out”.

➔ Peter reminded her to turn off the light when she go out. (Peter nhắc nhở cô ta nhớ tắt đèn khi đi ra ngoài.)

 • Tuấn told me: “Remember to stop at the Bank”

➔ Tuấn reminded me to stop at the bank. (Lan nhắc tôi nhớ dừng trước ngân hàng.)3. Bài tập cấu trúc Remember.

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ trong các câu sau

 1. Remember (lock)_______ the box before (go)_______ out.
 2. Peter remembered (post) ______ the status of her new wife yesterday.
 3. Lily remembered (send) _____ this letter yesterday.
 4. She remembers (fix) ______ the car for Richard tomorrow.
 5. Did you remember (turn) ____ the light off before you left?

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. He thinks I forgot all about the party last month, but I clearly remember ____ it.

A. attending

B. attend

C. attended

2. The victims remember ____ two men steal it.

A. see

B. seeing

C. saw

3. Nothing would have nothing happened if only he’d remembered ____ it beforehand.

A. warning

B. to warn

C. to warning

4. Do you remember her____ there?

A. being

B. to be

C. isĐáp án:

Bài 1:

 1. to lock, going
 2. posting
 3. sending
 4. to fix
 5. to turn

Bài 2: 

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A